សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន៖ លទ្ធផលនៃការអញ្ជើញចូលរួមរបស់គណៈប្រតិភូគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ក្នុងវេទិកានយោបាយអាស៊ី-អ៉ឺរ៉ុបលើកទី៣ និងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍អាយកាប់ លើកទី៣២