ក្រុមការងារយុវជនគណបក្សក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និង នេសាទ បានធើ្វពីធិបញ្ចូលសមាជីកគណបក្សថ្មីជាយុវជន ចំនួន ១១១៤នាក់


ថ្ងៃទី ០៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩ ឆ្នាំ២០១៩ ក្រុមការងារយុវជនគណបក្សក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និង នេសាទ បានធើ្វពីធិបញ្ចូលសមាជីកគណបក្សថ្មីជាយុវជន ចំនួន ១១១៤នាក់ ក្រោមអធីបតីភាព ឯកឧត្តម វេង សុខុន ប្រធានគណៈកម្មាធីការគណបក្សក្រសួង បានចូលរួមជាភ្ញៀវកិត្តិយសផងដែរ ពីឯកឧត្តម សោម សឿន សមាជីកគណៈកម្មាធីការកណ្តាល ជាប្រធានគណៈចាត់តាំងគណៈកម្មាធីគារកណ្តាល និងឯកឧត្តម កែ ប៊ុនខៀង សមាជីកគណៈកម្មាធីការកណ្តាល និងជាប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្តាល ។