ក្រសួងផែនការចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី លទ្ធផលនៃជំនួបរវាង ឯកឧត្តម ទេសរដ្ឋមន្ត្រី ឆាយ ថន និង អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិ