ទស្សនាវដ្ដីប្រជាជន ឆ្នាំទី២៣ លេខ២៧៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤


ដើម្បីទាញយកអត្តបទទស្សនាវដ្តីប្រជាជន សូមចូលទៅកាន់ Channel Telegram​ របស់គណបក្ស ៖

https://t.me/vimean7makara/1625