សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីសម្រេចកំណត់តំបន់វិនិច្ឆ័យដែលមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធក្នុងភូមិចំនួន ៦ នៃឃុំដំដែក ស្រុកសូទ្រនិគម ខេត្តសៀមរាប