អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលសាទរចំពោះការយល់ស្របជាគោលការណ៍រវាងប្រធានាធិបតីចិន និងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងកិច្ចបន្ដចរចា ដើម្បីឈានទៅរកការពង្រីងពាណិជ្ជកម្មសេរីទ្វេភាគី