មន្ទីរវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈខេត្តសៀមរាបសូមជូនដំណឹងស្តីពីការរៀបចំមហាស្រពសិល្បៈចម្រៀងខ្មែរជាសកលលើកទី៥


មន្ទីរវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈខេត្តសៀមរាបសូមជូនដំណឹងស្តីពីការរៀបចំមហាស្រពសិល្បៈចម្រៀងខ្មែរជាសកលលើកទី៥ នៅថ្នាក់ខេត្តដែលមានពីរវិញ្ញាសារដូចជា ៖
១-វិញ្ញាសារចម្រៀងបុរាណខ្មែរ(ភ្លេងការ មហារី បាសាក់ និងយីកេ)
២-វិញ្ញាសារចម្រៀងសម័យ(បទចម្រៀងក្នុងទសវត្សរ៍ទី៥០ ដល់ទសវត្សរ៍ទី៧០)

ព័ត៌មានលម្អិតសូមអានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចខាងក្រោម ៖