ការងារថែទាំប្រចាំអនុវត្តដោយមន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនខេត្តប៉ៃលិន


នាថ្ងៃទី០៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ ក្រុមការងារនៃមន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្តប៉ៃលិន អនុវត្តការងារថែទាំប្រចាំដោយស្តារប្រឡាយលូអ៊ុយ,កាត់សម្អាតរុក្ខជាតិសង្ខាងផ្លូវ,ភ្ជួរតួថ្នល់ ស្រោចទឹកកៀរកិនបង្ហាប់ នៅលើផ្លូវជាតិលេខ៥៧ និងផ្លូវខេត្តលេខ១៥៩៤។