ក្រុមការងារមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តកំពង់ចាម បានចុះអន្តរាគមន៍បូមទឹកជំនន់ចេញពីក្រុងកំពង់ចាម


ដោយមានភ្លៀងធ្លាក់ជាប់ៗគ្នាស្ទេីររាល់ថៃ្ង ក្រុមការងារមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តកំពង់ចាម បានចុះអន្តរាគមន៍បូមទឹកជំនន់ចេញពីក្រុងកំពង់ចាម ដោយប្រើប្រាស់ម៉ាសុីនកម្លាំង ៦៥សេះចំនួន ០២គ្រឿង និងប្លុងស័ចំនួន ០១គ្រឿង។