កម្ពុជានឹងធ្វើជំរឿនសេដ្ឋកិច្ច នៅថ្ងៃទី០១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១កម្ពុជានឹងធ្វើជំរឿនសេដ្ឋកិច្ច នៅថ្ងៃទី០១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១