វីដេអូ៖ លោក​ គឹម​ សន្តិភាព​ ថ្លែងថា នេះជាផែនការមួយ របស់ទណ្ឌិត សម រង្ស៊ី ក្នុងការធ្វើរដ្ឋប្រហារផ្តួលរំលំរដ្ឋអំណាចស្របច្បាប់​ នាថ្ងៃទី៩ ខែវិច្ឆិកា


វីដេអូ៖ លោក​ គឹម​ សន្តិភាព​ ថ្លែងថា នេះជាផែនការមួយ របស់ទណ្ឌិត សម រង្ស៊ី ក្នុងការធ្វើរដ្ឋប្រហារផ្តួលរំលំរដ្ឋអំណាចស្របច្បាប់​ នាថ្ងៃទី៩ ខែវិច្ឆិកា

បាន​បង្ហោះ​ដោយ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា-Cambodian People's Party នៅ ពុធ 23 តុលា 2019