សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន ៖ «អំបុកការពារជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ»


សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន ៖ «អំបុកការពារជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ»

បាន​បង្ហោះ​ដោយ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា-Cambodian People's Party នៅ ច័ន្ទ 28 តុលា 2019