សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូ៖ លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ថ្លែងថា ក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្រ្តី មិនធ្វើការតម្រូវចិត្តប្រទេសណាមួយឡើយ ហើយក៏មិនធ្វើអោយខូចប្រយោជន៍ជាតិនោះដែរ


មិនធ្វើការតម្រូវចិត្តប្រទេសណាមួយឡើយ

សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូ៖ លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ថ្លែងថា ក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្រ្តី មិនធ្វើការតម្រូវចិត្តប្រទេសណាមួយឡើយ ហើយក៏មិនធ្វើអោយខូចប្រយោជន៍ជាតិនោះដែរ…

បាន​បង្ហោះ​ដោយ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា-Cambodian People's Party នៅ ពុធ 5 កុម្ភៈ 2020