សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូ៖ តើអោយយើងនិយាយពីការគោរពសិទ្ធមនុស្សអ្វី ប្រសិនបើសិទ្ធរស់រានមានជីវិតមិនត្រូវបានគោរពផងនោះ?


តើអោយយើងនិយាយពីការគោរពសិទ្ធមនុស្សអ្វី

សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូ៖ តើអោយយើងនិយាយពីការគោរពសិទ្ធមនុស្សអ្វី ប្រសិនបើសិទ្ធរស់រានមានជីវិតមិនត្រូវបានគោរពផងនោះ?

បាន​បង្ហោះ​ដោយ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា-Cambodian People's Party នៅ សៅរ៍ 15 កុម្ភៈ 2020