សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូ ៖ កំណត់ទូតរបស់ របស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជា ផ្ញើជូនស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំកម្ពុជា ទាក់ទងនិងការការពារ ការរីករាលដាលនៃវីរុស COVID-19


សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូ ៖ កំណត់ទូតរបស់ របស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជា ផ្ញើជូនស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំកម្ពុជា ទាក់ទងនិងការការពារ ការរីករាលដាលនៃវីរុស COVID-19 !

បាន​បង្ហោះ​ដោយ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា-Cambodian People's Party នៅ ពុធ 18 មីនា 2020