ព្រះមហាក្សត្រ ប្រទានព្រះរាជទ្រព្យ ១០០.០០០ ដុល្លារ ជាវិភាគទានចូលរួមបង្ការ និងទប់ស្កាត់ការរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ១៩