បង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ថែទាំ ផ្លូវជាតិ និងផ្លូវខេត្ត ក្នុងខេត្តរតនគិរី


ធ្វើការថែទាំផ្លូវជាតិលេខ៧៦ ដោយធ្វើការស្រោចកៅស៊ូលើកន្លែងមានស្នាមប្រះ និងធ្វើការជួសជុលលើកំណាត់ផ្លូវខេត្តលេខ៣៧៨៥ ដោយធ្វេីការកាយដីគ្មានគុណភាពចេញ និងកៀរសម្រួលតួថ្នល់ និងផ្លូវខេត្តលេខ៣៧៨៩ ធ្វើការស្រោចកោស៊ូ និងរោយថ្ម១៩ មម កាលពីថ្ងៃទី១៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ ដោយមន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្តរតនគិរី។