រាជរដ្ឋាភិបាលពិតជាមានកង្វល់ចំពោះបងប្អូនពលករដែលមកពីប្រទេសថៃ ប៉ុន្តែទោះបីមានការព្រួយបារម្ភយើងមិនអាចបិទព្រំដែន មិនទទួលពលរដ្ឋរបស់យើងវិញនោះទេ