ទូតខ្មែរ ឲ្យពលរដ្ឋខ្លួន នៅថៃទាំងអស់ បន្តប្រុងប្រយ័ត្ន ខណៈថៃ បន្តដាក់ប្រទេស ក្នុងគ្រាអាសន្ន មួយខែទៀត