វីដេអូ៖ កម្មករនិយោជិតមានជីវភាពធូរធារ និងមានយាន្តជំនិះផ្ទាល់ខ្លួន បែរជាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មានការកើនឡើង


កម្មករនិយោជិតមានជីវភាពធូរធារ

វីដេអូ៖ កម្មករនិយោជិតមានជីវភាពធូរធារ និងមានយាន្តជំនិះផ្ទាល់ខ្លួន បែរជាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មានការកើនឡើង

បាន​បង្ហោះ​ដោយ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា-Cambodian People's Party នៅ ពុធ 27 ឧសភា 2020