សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូ៖ រាជរដ្ឋាភិបាលអំពាវនាវ ដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធ កំណត់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ នូវគ្រួសារក្រីក្រ ដើម្បីទទួលការឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់


កំណត់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ នូវគ្រួសារក្រីក្រ

សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូ៖ រាជរដ្ឋាភិបាលអំពាវនាវ ដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធ កំណត់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ នូវគ្រួសារក្រីក្រ ដើម្បីទទួលការឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់

បាន​បង្ហោះ​ដោយ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា-Cambodian People's Party នៅ ព្រហស្បតិ៍ 28 ឧសភា 2020