វីដេអូៈ កម្ពុជាឡើងកាន់តំណែង ជាប្រធានក្រុមប្រទេស អភិវឌ្ឍន៍តិចតួច