វីដេអូៈ សម្តេចតេជោ ដាស់តឿនដល់គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ