វីដេអូៈ សម្តេចតេជោ អំពាវនាវប្រជាពលរដ្ឋក្នុងរាជធានី ជួយផ្តល់ដំណឹងអំពីផ្លូវខូច