ថ្ងៃនេះក្រសួងសុខាភិបាលបន្តប្រកាសថា គ្មានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ ថ្មីទេ, អ្នកប៉ះពាល់ជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហុងគ្រី សរុប៨៤០នាក់ ត្រូវបានធ្វើតេស្ត លទ្ធផលគ្មានកូវីដ១៩នោះទេ