ថ្ងៃនេះក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថា មិនមានរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩នោះទេ ហើយករណីជាសះស្បើយក៏គ្មានដែរ