ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម សហការជាមួយមន្ទីរធនធានទឹក ខេត្តក្រចេះ ចុះអន្តរាគមន៍បូមទឹកសង្គ្រោះដំណាំស្រូវបង្កើនរដូវ (ស្រូវប្រាំងធ្វើលើកទី២) ដែលកំពុងជួបការខ្វះខាតទឹក