លោកជំទាវ បាន ស្រីមុំ ចុះពិនិត្យ និងក្តាប់ជាប់ពីក្តីកង្វល់របស់ពលរដ្ឋ រងប៉ះពាល់ពីជំនន់ទឹកភ្លៀង តាមដងស្ទឹងបរយ៉ាខា