ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសផ្លូវការ៖ រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩មួយចំនួនថែមទៀត ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធព្រឹត្តិការណ៍ (សហគមន៍២៨ វិច្ឆិកា) ធ្វើឲ្យអ្នកឆ្លងសរុបកើនឡើងដល់១៤នាក់