ក្រសួងសុខាភិបាលរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មី ២នាក់ថែមទៀត ដែលបានទៅហាង Zando និង Pedro ខណៈអ្នកជំងឺម្នាក់ជាសះស្បើយ