ក្រសួងមហាផ្ទៃ ណែនាំអភិបាលខេត្តជាប់ព្រំដែនវៀតណាម ឱ្យពង្រឹងការត្រួតពិនិត្យការឆ្លងដែន ដើម្បីទប់ស្កាត់ការរាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩ ប្រភេទថ្មី