សេចក្តីសម្រចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល​ លេខ ៨៣ សសរ ស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងារសិក្សា និង ស្រាវជ្រាវ រកឱសថ និងបរិក្ខារសម្រាប់ប្រយុទ្ធ នឹងជំងឺកូវីដ-១៩​