ឧត្ដមបណ្ឌិត អ៊ុក រ៉ាប៊ុន បើកសិក្ខាសាលាតម្រង់ទិស ស្ដីពីការរៀបចំផែនការ និងមុខងារនៃក្រុមការងារ បច្ចេកទេសវិស័យផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត និងអនាម័យជនបទនៅកម្ពុជា


ព្រឹកថ្ងៃទី ២០ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៧ នៅសណ្ឋាគារអាំងទែកុងទីណង់តាល់ រាជធានីភ្នំពេញ ឯកឧត្ដមបណ្ឌិត អ៊ុក រ៉ាប៊ុន រដ្ឋមន្ដ្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បានអញ្ចើញជាអធិបតីបើកសិក្ខាសាលាតម្រង់ទិស ស្ដីពីការរៀបចំផែនការ និងមុខងារនៃក្រុមការងារ បច្ចេកទេសវិស័យផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត និងអនាម័យជនបទនៅកម្ពុជា៕