ទិសដៅធំៗចំនួន៧ នៃគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍ ឃុំ-សង្កាត់ ឆ្នាំ២០២២-២០២៧ របស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា