លោកជំទាវ មាន សំអាន ដឹកនាំ គណៈប្រតិភូ គណៈត្រួតពិនិត្យ នៃគណៈកម្មាធិការកណ្ដាល គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាចូលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោក CHEN Chang Xu


លោកជំទាវ​ មាន​ សំអាន​ អនុប្រធនគណៈត្រួតពិនិត្យបានដឹកនាំ​ គណៈប្រតិភូ​ គណៈត្រួតពិនិត្យ​ នៃគណៈកម្មាធិការកណ្ដាល​ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាចំនួន​ ២០​ រូប​ ចូលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយ​ លោក​ CHEN Chang Xu លេខាបក្ស​ ក្រុង​ Tongren ,​ Guizhou Province, China ( 22-07-2017 ) ៕