លោកជំទាវ មិថុនា ភូថង អញ្ជើញសំណេះសំណាល និងចែកសំភារ ដល់មន្រ្តី នៃមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តកោះកុង


ថ្ងៃទី២៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ លោកជំទាវ មិថុនា ភូថង អភិបាលខេត្តកោះកុង
បានអញ្ជើញសំណេះសំណាល និងចែកសំភារ ដល់មន្រ្តី នៃមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តកោះកុង