ទស្សនាវដ្តីប្រជាជន លេខ២៥៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២


ដើម្បីទាញយកអត្តបទទស្សនាវដ្តីប្រជាជន សូមចូលទៅកាន់ Channel Telegram​ របស់គណបក្ស ៖

 

https://t.me/vimean7makara/400