សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន លទ្ធផល​នៃជំនួប​កំពូល​រវាង​គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និង​គណបក្សកុំមុយនីស្ដវៀតណាម នាថ្ងៃទី ១៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២៣