រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ កំពុងចាក់បេតុងផ្លូវលេខ ១៩៥០


នៅថ្ងៃទី៧ខែសីហាឆ្នាំ២០១៧ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បាននិងកំពុងចាក់បេតុងផ្លូវលេខ ១៩៥០ ចាប់ពីផ្លូវលេខ ៥៩៨ ដល់ផ្លូវលេខ ១០០៣ ក្នុងខណ្ឌសែនសុខ។
ផ្លូវនេះ ជាផ្លូវបើកថ្មីដែលនឹងជួយកាត់បន្ថយកកស្ទះចរាចរនៅតំបន់នេះបានមួយកម្រិត។