ក្រុមការងារក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមចុះត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃការងារកែលំអ ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រក្នុងខេត្តបាត់ដំបង


ថ្ងៃទី ០៨​ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៧ ក្រុមការងាររបស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តបាត់ដំបង​ បានចុះត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃការងារកែលំអ និងថែទាំប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ (O&M) ឆ្នាំ ២០១៧ ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រកង្ហត ដែលមានទីតាំងលាតសន្ធឹងលើស្រុកបាណន់ សង្កែ មោងឫស្សី គាស់ក្រឡ និងក្រុងបាត់ដំបង ។