គោលនយោបាយ ស្តីពីការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្ម ការអភិវឌ្ឍជនបទ ការជំរុញពាណិជ្ជកម្ម ការគ្រប់គ្រងដីធ្លី ការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ