ក្រសួងធនធានទឹក ជូនដំណឹងពីស្ថានភាពធាតុអាកាសនៅកម្ពុជា សម្រាប់ថ្ងៃទី៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ អាចនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ពីខ្សោយទៅបង្គួរ


សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងដូចខាងក្រោម៖