សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន នៃលទ្ធផលទស្សនៈកិច្ចរបស់ឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខុន សមាជិកអចិន្ត្រៃយ៏គណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងជាប្រធានគណៈទាក់ទងបរទេសនៅសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតវៀតណាមពីថ្ងៃទី 16 ដល់ថ្ងៃទី 20 ខែតុលា ឆ្នាំ 2023