សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីលទ្ធផល នៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឃោសនាការចិន នៅកម្ពុជា