ឯកឧត្តម កែវ រតនៈ ជួបសំណេះសំណាលមួយបងប្អូននិងផ្សព្វផ្សាយផែនការអគ្គិសនីសម្រាប់ខេត្តក្រចេះ


១១៦ គ្រួសារដែលរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់នៅខេត្តក្រចេះបានទទួលអំណោយបន្ទាន់ពីមូលនិធិសង្គមអគ្គិសនីកម្ពុជា ។ ឯកឧត្តម កែវ រតនៈ និងសហការីបានជួបសំណេះសំណាលនិងចែករំលែកការលំបាកជាមួយបងប្អូននិងផ្សព្វផ្សាយផែនការអគ្គិសនីសម្រាប់ខេត្តនេះផង ។