វីដេអូ៖ UNDPថា យុទ្ធសាស្រ្តចក្រាវិស័យបរិស្ថានឆ្នាំ ២០២៣-២០២៨ មានភាពច្បាស់លាស់ និងសាមញ្ញភាព ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរផ្នត់គំនិតជាវិជ្ជមានឆ្លើយតបនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក្នុងតំបន់