វីដេអូៈ ចាប់ពីថ្ងៃទី ១កញ្ញា នេះទៅ តម្លៃទឹកនឹងនៅត្រឹម ៨០០រៀល ក្នុង ១ម៉ែត្រគូប