សកម្មភាពការងារជួសជុល និងថែទាំផ្លូវលេខ២០


សកម្មភាពការងារជួសជុល និងថែទាំផ្លូវលេខ២០ លើការងារធ្វើគ្រឹះចិញ្ជើមផ្លូវ ចន្លោះ គ.ម ០+៣៨០ ដល់ គ.ម ១+៨០០ ស្ថិតក្នុងខណ្ឌដង្កោ រាជធានីភ្នំពេញ ដែលអនុវត្តដោយនាយកដ្ឋានជួសជុល និងថែទាំផ្លូវថ្នល់ ថ្ងៃទី២៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧។