ក្រោមម្លប់សន្តិភាពដែលនាំមកជូនដោយគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា បានផ្តល់ឱកាសដល់ការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា


ទន្ទឹមនឹងការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅតាមមូលដ្ឋានភូមិ ឃុំនានា ក្រុងដូនកែវក៏កំពុងតែត្រូវបានអភិវឌ្ឍន៍ជាបន្តបន្ទាប់។ យើងបាននិងកំពុងកែប្រែទីតាំងផ្លូវទ័ល និងគ្មានផ្លូវ ឱ្យទៅជាមានផ្លូវក្រាលក្រួសក្រហម ហើយផ្លូវក្រាលក្រួសក្រហមទៅជាផ្លូវកៅស៊ូ DBST រីឯផ្លូវក្រាលកៅស៊ូ DBST ទៅជាផ្លូវក្រាលកៅស៊ូ AC។