សកម្មភាពថែទាំផ្លូវជាតិលេខ៥


សកម្មភាពថែទាំផ្លូវជាតិលេខ៥ អនុវត្តដោយមន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង នាថ្ងៃទី៤ ដល់ថ្ងៃទី៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ ។